Home 이어/헤드폰A/S 안내 이어/헤드폰A/S 공지
제목 이어폰/헤드폰 수리기간 안내
작성자 관리자
작성일자 2014-06-17
 아녕하세요.
A/S접수 증가로 인하여 먼저 접수된 순서로 수리진행합니댜.
당일수리는 불가하며, 평균 수리기간은 접수일 포함 4~6 입니다.
.
 
이어폰
- 플러그부분은 단선수리및 교체     ------  4~5일
- 유닛부분, 케이블교체                    ------  4~5일
 
 헤드폰
- 플러그부분 단선및 교체수리        ------- 5~6일
- 헤드밴드 교체및 수리                   ------- 5~6일
 - 한쪽 채널 잡음                             -------  5~6일